Obchodní podmínky

Fyzická osoba Jan Fűri, IČO: 04900651 (dále jen “Provozovatel”) je provozovatelem internetového portálu auta.cz dostupného na adrese https://auta.cz (dále jen “Služba”).

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky verze 1: (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s využíváním tohoto internetového portálu jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zájemce“ či „uživatel“), nestanoví-li jinak zvláštní ujednání mezi zájemcem a provozovatelem. Provozovatel prostřednictvím portálu poskytuje zájemcům řešení jejich potřeb a požadavků v oblasti nákupu vozidla dle kritérií zadaných zájemcem na internetovém portálu. Provozovatel za účelem možnosti plnění svých služeb spolupracuje se třetími osobami, jako jsou např. autobazary, autodealeři a affiliate partneři. Internetový portál srovnává nabídky prodeje nových či ojetých vozů. Zájemce si vybírá nabídku, kterou vyhodnocuje dle svého uvážení jako optimální a sjednává její objednání prostřednictvím rozhraní společnosti u vybraného subjektu. Na portálu je rovněž možné vložit a editovat vlastní inzerát na prodej vozu v administrativní části.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky společnosti umístěné na této adrese (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Znění obchodních podmínek může společnost měnit či doplňovat.
Tyto obchodní podmínky verze 1. nabývají platnosti a účinnosti: 26.10.2018

Inzerce pro soukromé uživatele

1.   Inzerci je oprávněn vkládat jen registrovaný uživatel (dále jen „uživatel“), který vyplnil kontaktní údaje.

2.   Kontaktní údaje, které jsou uvedené uživatelem při registraci, budou zobrazeny pro veřejnost u inzerátu uživatele pro možnost kontaktu případnými zájemci o inzerované vozidlo.

3.   Portál auta.cz nenese zodpovědnost za případné zneužití kontaktních údajů uživatele, které jsou volně zobrazeny u inzerátu (viz bod č.2).

4,   Vkládání inzerátů není zpoplatněno. Platíte za zveřejnění inzerátů. Vložené inzeráty jsou neveřejné až do doby zaplacení požadovaného poplatku (viz bod č.6 a č.7).

5.   Inzeráty se zveřejňují každý pracovní den ihned po obdržení požadované částky (viz bod č.6 a č.7) na účet 2600519294 / 2010  portálu Auta.cz (zpravidla do druhého pracovního dne). Při platbě platební kartou dochází k uveřejnění inzerátu ihned.

6.   Cena za inzertní prostor pro možnost vložení dvou vozidel je 99,- Kč (včetně DPH) po dobu jednoho měsíce od doby zaplacení.

7.   Zaplacená částka za inzertní prostor se vztahuje pouze k danému uživatelskému účtu.

8.   Zaplatit inzertní prostor je možno on-line pomocí platební karty.

 

9.   Doba platnosti inzertního prostoru se počítá od zveřejnění inzerátu v inzerci po dobu 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích. V případě, že dojde k přerušení inzerce ze strany portálu Auta.cz, prodlužuje se platnost inzerátu o dobu, po kterou inzerát nebyl zobrazen v inzerci.

 

10.   Inzeráty mohou obsahovat jen vozidla. Inzerce jiného zboží nebo služeb není povolena.

 

11.   Za správnost, pravdivost a úplnost vyplněných údajů je zodpovědný pouze inzerující uživatel a portál Auta.cz za uvedené údaje nenese žádnou zodpovědnost.

 12.    Inzertní portál Auta.cz si vyhrazuje právo upozornit majitele inzerátu, aby upravil inzerát a také má sám právo smazat nebo upravit inzerát, pokud obsahuje nepravdivé nebo špatně uvedené informace.

 13.   Po vypršení platnosti inzerátu je vozidlo automaticky stáhnuto z inzerce, ale v panelu "moje inzeráty" je přístupné ještě po dobu 30 dní. Během této doby lze opětovně zaplatit požadovanou částku (viz bod č.6 a č.7) a inzerát bude znovu v inzerci obnoven. Po 30 dnech bez obdržení další platby bude vozidlo automaticky smazáno.

14.   Inzerent může svůj inzerát kdykoliv odstranit kliknutím na tlačítko s označením červeným křížkem „odstranit“ uvedené u každého inzerátu v panelu "moje inzeráty". Platnost a možnost vkládání nového inzerátu je zachovaná po dobu 30 dní, nehledě na to, pokud inzerující smaže jeden ze dvou inzerátu a vloží nový.

15.   Portál Auta.cz pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za pravdivost, kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení.

16.   Inzerující má možnost využit nákup kreditů, které jsou v hodnotě 1 kredit = 1 kč. Kredity jsou využívány pro Topování inzerátů, Zvýrazňování inzerátů. Kredity je možné zakoupit v kolonce uživatelského profilu s názvem “Pohyby kreditů“. Pokud je platba provedena online kreditní kartou, kredity jsou připsány ihned. Pokud je platba provedena převodem na účet, kredity jsou připsány v rozmezí 1-3 dnů. Kredity není možno zpětně vrátit na české koruny.

Inzerce pro partnery (obchodníky s vozidly)

Inzerce pro partnery obsahuje stejné právní body jako inzerce pro soukromé osoby pod čísly: č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.7, č.10, č.11, č 12, č.15. č.16

 

Podmínky pro partnery (rozdílné od pro soukromé osoby)

6.     Cena za inzertní prostor s možností vložení 1-500 vozidel je podle kritérií zvolení účtu    při registraci partnera.   Obsahuje možnost:

A) s cenou 5 000,- Kč na dobu 12ti měsíců bude k účtu připsán bonus 1 000 kreditů pro první aktivaci účtu v hodnotě 1 000 Kč.

B) s cenou 9 000,- Kč po dobu 24ti měsíců bude k účtu připsán bonus 2 000 kreditů pro první aktivaci účtu v hodnotě 2 000 Kč

8. Zaplatit inzertní prostor je možno převodem na účet 2600519294 / 2010 , (Schválení probíhá v rozmezí 1-3 dnů)  portálu Auta.cz nebo platbu kartou přes ČSOB platební bránu.

9.      Doba platnosti inzertního prostoru se počítá od zveřejnění inzerátů v inzerci po dobu v závislosti na zvoleném typu účtu (č.6 možnost A, B). V případě, že dojde k přerušení inzerce ze strany portálu auta.cz, prodlužuje se platnost inzerátu o dobu, po kterou inzerát nebyl zobrazen v inzerci.

 

10.    Po vypršení platnosti inzertního prostoru jsou vozidla automaticky stáhnuta z inzerce a v panelu "moje inzeráty" jsou přístupné ještě po dobu neurčitou v závislosti na komunikaci s daným majitelem vozidel. Během této doby lze opětovně zaplatit požadovanou částku a inzerát bude znovu v inzerci obnoven.

 

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů. Osobním údajům je poskytována ochrana v souladu s právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“) a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

Zájemce bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb společnosti a realizaci smluv pro zájemce na základě žádosti zájemce. Pro tyto účely není ke zpracování osobních údajů zájemce zapotřebí souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany zájemce. Pokud zájemce společnosti poskytne jakékoliv další nepovinné osobní údaje, činí tak dobrovolně, na základě svého uvážení. Společnost je oprávněna na email zájemce, který jí byl poskytnut v rámci využití služeb společnosti, zasílat obchodní sdělení, která budou výslovně označena jako obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, budou obsahovat informace o obdobných produktech či službách společnosti a zájemci bude umožněno toto zasílání kdykoliv zrušit prostřednictvím uvedeného jednoduchého postupu u každého jednotlivého obchodního sdělení, které zájemce od společnosti obdrží. Pro tyto účely již společnost nepotřebuje předchozí souhlas s využitím elektronického kontaktu.

Využití osobních údajů pro účely marketingu, tj. zejména zasílání informací o produktech třetí osob je možné pouze na základě souhlasu zájemce, a to na dobu, než zájemce svůj souhlas odvolá. Zájemce je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely odvolat kdykoliv, aniž by tím bylo dotčeno poskytování služby.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby zájemce prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu. Pro tento účel se zájemce zavazuje doložit společnosti kdykoliv na vyžádání souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů. V opačném případě není společnost jakkoliv odpovědná za újmu, která případně v této souvislosti této osobě vznikne a veškerou odpovědnost vůči této osobě i společnosti za toto jednání nese zájemce. Zvýšenou pozornost a péči bude společnost poskytovat osobním údajům nezletilých osob, za které uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů zákonný zástupce nezletilého, a to za podmínek zejména GDPR a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zájemce je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv, bez zbytečného odkladu, informován o tom, zda společnost zpracovává jeho osobní údaje a v jakém rozsahu. Tuto informaci obdrží zájemce bezplatně, včetně poskytnutí kopií o zpracovávaných osobních údajích. Za další kopie na žádost zájemce, může společnost zájemci účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Zájemce je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti. Odvoláním není dotčeno právo společnosti zpracovávat ty osobní údaje zájemce, které je společnost oprávněna zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem, či jiným oprávněným titulem nutným pro účely zákonnosti zpracování dle GDPR. Společnost si ponechá zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Zpracováním osobních údajů zájemce může být společností pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zájemce má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva zaručená mu GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, informuje společnost zájemce, že portál společnosti využívá pro svou činnost tzv. cookies. Soubory cookies slouží k personalizaci a analýze návštěvnosti. Cookies neslouží k získávání jakýchkoliv citlivých osobních údajů nebo k identifikaci zájemce jako konkrétní osoby. Pokud bude mít prohlížeč zájemce povoleno použití cookies, bude společnost vycházet z toho, že zájemce souhlasí s využíváním standartních cookies ze strany portálu společnosti.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi společností a zájemcem v souvislosti s poskytováním služeb se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky a ceník služeb změnit v přiměřeném rozsahu a o změně informovat na stránkách Služby.Kontaktní údaje:

Jan Fűri

IČO: 04900651

Sídlo: Vyškov-Předměstí, Žižkova 690/18

email : furi@auta.cz

tel:. +420 775 213 334

Ve Vyškově dne 1.6.2022